سفر به وادی ارواح

$12.95

هربار که به خواب می روید بدون این که آگاهی داشته باشید به جهان ماوراء فیزیک سفر می کنید. این سفرها در کالبد فلکی شما که توانایی جابجایی تند در سیال فلکی را دارد انجام می پذیرد.با خواندن این کتاب و آگاهی از چگونگی این سفرها به تدریج خواهید آموخت که چگونه رویاهای خودرا به خاطر آورید و بیشتر وبیشتر از این سفرها لذت ببرید.برگی از کتاب را در زیر بخوانید:

با نهایت شگفتی دریافتم که هوا بروشنی روز بود. این اولین ادراکم از نوری بود که همواره بر بعد آسمانی حکمفرما ست، بعدا دریافتم که رنگ آن خاکستری آبی گونه است، درست مانند نور سحرگاهی با شدتی زیادتر، اکنون می توانید تصور کنید که اتاق من چگونه بنظر می رسید. صدای خنده ای پشت سرم شنیدم اما بهیچوجه احساس شگفتی نکردم. به عقب برگشتم و در یافتم چارلز درست بهمان شکلی که آخرین بار او را دیده بودم در مقابلم ایستاده است. مشخص بود او از شگفتی و چهره ناباورانه من لذت می برد، چهره وی از لبخند چین وچروک برداشته بود، چین و چروکهایی که از مدتی پیش در چهره وی می شناختم. به گونه ای غریزی دست او را محکم گرفتم و به ناگهان دریافتم که فشار دست وی درست مانند دنیای فیزیکی محکم است.

دوست هندی ام که در اطاق بود و متوجه حضور او نشده بودم گفت : ” بله او براستی برادرت چارلز است همانگونه که بتو گفته بودم، و بخاطر اینکه در این هنگام تو در حال استفاده از کالبدی هستی که او نیز از آن سود می جوید، طبیعتا او آن اندازه برای تو حقیقی است که تو برای او. شادی من از دیدن چارلز آن اندازه زیاد بود که فکر می کنم یکی دو دقیقه ای دست او را می فشردم و در مجموع خود را خشنود می کردم که او واقعا آنجاست، درست به شکل گوشت وپوست راستین. درک این ماجرا واقعا مشکل بود که اگر چه کالبد آسمانی تا آنجا که مربوط به چهره می شود شبیه به کالبد فیزیکی است اما بهچوجه مادی نبوده واز جنس گوشت وپوست و استخوان نیست. بهرحال وجود چارلز برای من مسلم بود و مانند عزیزی که سالها از من دور بوده است باران پرسش های خود را بر او باریدم. می خواستم بدانم که اکنون او چگونه بوده چکار می کند و اینکه آیا خوشحال است و غیره. او پس از اینکه توانست مجالی برای پاسخ دادن بدست آورد به آرامی گفت : نگران نباش، من حالم خوب است و همانگونه که بعدا خواهی دید در اینجا راحت هستم. از او پرسیدم که چگونه هنوز یونیفرم بتن دارد، او پاسخ داد، اوه راست میگی و ادامه داد که بهیچوجه توجه نکرده بود که چه پوشیده است…

SKU: 1 Categories: ,

Description

Language: Persian

Additional information

Dimensions 9 x 6 x 0.56 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سفر به وادی ارواح”

Your email address will not be published. Required fields are marked *